ANBI Orde van Vrouwelijke Vrijmetselaren Nederland

Orde van Vrouwelijke Vrijmetselaren Nederland
Vestigingsplaats Den Haag
Oprichtingsdatum 7 mei 2020 
Kamer van Koophandel 78010578
Postadres: Bossa Novastraat 69, 1448 VP Purmerend\
E-Mailadres secretaris@ordeVVN.nl
Website www.ordeVVN.nl
RSIN 861231685
Actief in de sector Algemeen Publiek, In Nederland
Aantal medewerkers: 0
Aantal vrijwilligers: 5

Statutair bestuur:

Voorzitter: A.F. Fokker
Secretaris: J. Lub
Penningmeester: A.M.A. Bosch-Koomen
Algemeen Bestuurslid: C.J.  Zinsmeester-Sanders
Algemeen Bestuurslid: W. Hoogerhuis-Wessels

Doelstelling:

Doel is de grondslagen te leggen voor het door vrouwen beoefenen  van vrijmetselarij volgens Nederlandse tradities en rituelen, die gericht zijn op verbreiding van broederschap onder de mensen.

De Orde wil dat doel bereiken door het bevorderen van de oprichting van  plaatselijke verenigingen, loges geheten en als zodanig verder in deze statuten -aangeduid, door het regelen van de betrekkingen tussen de Orde en de loges  zowel als de betrekkingen tussen de loges onderling, en het uitvaardigen van regels ter bevordering van haar doelstelling.

Beleid en activiteiten

Beleidsplan in hoofdlijnen

Voor de jaren 2021 en 2022 heeft het behoud en versterken van de nu bestaande loges een hoge prioriteit. Het belang van het oprichten van nieuwe loges wordt echter niet uit het oog verloren, gezien de twee huidige werkgroepen in het land die tot doel hebben tot loges uit te groeien.

De nieuwe orde-organisatie is bezig voor dit alles concrete ondersteuning op te zetten voor de komende jaren. Communicatie, overleg en samenwerking binnen de orde is daarbij van groot belang. Voor een goed fundament wordt onder andere gewerkt aan een gezamenlijke nieuwe website, het aanvragen van de ANBI-status zowel voor de orde als de loges, vergroten van bekendheid via website en andere middelen, het aanvullen en verfijnen van interne procedures en financiële ondersteuning van erkende werkgroepen in hun streven naar de oprichting van loges.

De onderlinge verbondenheid wordt versterkt door minstens een keer per jaar een landelijke dag te organiseren.  In periodes waar dat door Covid-19 niet mogelijk is, wordt dit vervangen door zoom-sessies, zoals dat in 2021 het geval was.

Inkomsten en kosten

Om deze activiteiten te kunnen uitvoeren vraagt de orde een jaarlijkse bijdrage aan alle leden, die via hun loge wordt betaald. Andere inkomsten bestaan uit giften.

De kosten betreffen vooral:  ondersteuning (loges en loges in oprichting), bekendheid (website en folder), landelijke vergadering.

Beloningsbeleid

Er is niet voorzien in een beloning voor de bestuursleden of incidentele vrijwilligers.

Activiteitenverslag

In 2021 zijn, naast mail- en telefonisch contacten, twee vergaderingen van het bestuur gehouden en een algemene ledenvergadering. Wegens Covid-19 was dat steeds via beeldbellen.

Balans en resultatenrekening 2021

Voor de ANBI-gegevens van de loges verwijzen wij u graag naar de afzonderlijke loge-pagina:

ANBI Loge de Waterspiegel

ANBI Loge Alchemilla