ANBI Loge de Waterspiegel

Naam: Loge De Waterspiegel
Vestigingsplaats Gouda
Kamer van Koophandel 61593664
Postadres Bossa Novastraat 69, 1448 VP Purmerend
E-Mailadres secr.dewaterspiegel@ordeVVN.nl
Website www.ordeVVN.nl
RSIN 854406062
Actief in de sector Algemeen Publiek, actief in Nederland
Aantal medewerkers: 0
Aantal vrijwilligers: 5

Statutair bestuur:

Voorzitter: A.F. Fokker
Secretaris: J. Lub
Penningmeester: E. C. Breeuwer
Vice-voorzitter: A.B. Rooijens-Waltuch
Algemeen Bestuurslid: P. Olbertz-Schippers

Doelstelling:

Doel van de loge is het onder vrouwen beoefenen van vrijmetselarij volgens Nederlandse tradities en rituelen, die gericht zijn op de verbreiding van broederschap onder de mensen. (uit statuten loge)

De loge wil dat doel bereiken door bijeenkomsten te houden waar de leden zich kunnen oefenen in verdraagzaamheid, in het streven naar harmonie en het verwijden van inzicht. In deze bijeenkomsten wordt met elkaar gesproken op een wijze die wederzijds begrip en geestelijke ontplooiing in vrijheid beoogt.  (uit beginselverklaring)

Beleid en activiteiten

Het beleid van de loge is gericht op het scheppen van een omgeving waarin persoonlijke ontwikkeling van de leden en het gevoel van broederschap te vergroten. Het beleid van 2022 heeft twee speerpunten. De eerste is de noodzaak om na en tussen coronaperioden zoveel mogelijk de gelederen weer te sluiten in fysieke bijeenkomsten, zodat die weer kunnen aansluiten bij onze doelstelling. De tweede speerpunt is het op een goede manier verwelkomen van nieuwe leden, zodat ook zij kunnen gaan werken aan groei voor zichzelf en in de loge. Voor de ontwikkeling van de loges-in-opbouw (werkgroepen in Alkmaar en in Leiden) biedt de loge ruimte door middel van aanneming van leden tot zij dat zelf kunnen, en opleiding voor de toekomst.

Inkomsten en kosten

Om deze activiteiten te kunnen uitvoeren vraagt de loge een jaarlijkse bijdrage aan de leden, die op de algemene ledenvergadering wordt bepaald. Andere inkomsten bestaan uit giften. De kosten betreffen vooral huur van een geschikte ruimte.

Beloningsbeleid

Er is niet voorzien in een beloning voor de bestuursleden of incidentele vrijwilligers.

Activiteitenverslag

In 2021 zijn er 14 fysieke bijeenkomsten geweest, 12 via beeldbellen en een algemene ledenvergadering (ook beeldbellen). Naast de reguliere algemene bijeenkomsten is er in kleiner verband aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van de leden. De beide werkgroepen (loges in opbouw) hebben in Alkmaar en Leiden zelf een aantal bijeenkomsten georganiseerd.

Balans en resultatenrekening 2021